PRIVACYVERKLARING GEWICHTSCONSULENT ESTHER

Gewichtsconsulent Esther, gevestigd aan Laurierberg 28, 4708 LC Roosendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.veganvitaal.nl

Laurierberg 28, 4708 LC Roosendaal

Tel: 06 12837688

Esther van Haarlem- Verweij is de Functionaris Gegevensbescherming van Gewichtsconsulent Esther. Zij is te bereiken via www.veganvitaal.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gewichtsconsulent Esther verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht – Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Gewichtsconsulent Esther verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gezondheid

– polisnummer zorgverzekering

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Gewichtsconsulent Esther verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienst uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Gewichtsconsulent Esther neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Gewichtsconsulent Esther bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia, NAW-gegevens                                       Bewaartermijn 5 jaar

Gezondheid gegevens, consult gegevens                   Bewaartermijn 5 jaar

Fiscale gegevens                                                        Bewaartermijn 7 jaar (wettelijke verplicht)

Delen van persoonsgegevens met derden

Gewichtsconsulent Esther verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Gewichtsconsulent Esther gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gewichtsconsulent Esther en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar esther@veganvitaal.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine rendabele zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Gewichtsconsulent Esther wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gewichtsconsulent Esther neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via esther@veganvitaal.nl